Právne poradenstvo

OBCHODNÉ PRÁVO

 • právne poradenstvo pri vypracovaní a uzatváraní obchodných zmlúvVáhy spravodlivosti
 • korporátna agenda
 • poradenstvo v oblasti fúzií
 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania a reštrukturalizácie
 • vypracovanie právnych analýz a stanovísk
 • vypracovanie žalôb
 • zastupovanie klientov v súdnych konaniach

OBČIANSKE PRÁVO

 • právne poradenstvo vo veciach upravených Občianskym zákonníkom
 • vypracovávanie zmlúv a iných právnych listín
 • vypracovanie právnych podaní a zastupovanie pred súdom
 • prevod nehnuteľností

RODINNÉ PRÁVO

 • vypracovanie návrhov na začatie konania o rozvod a úpravu práv a povinností k maloletým deťom
 • zastupovanie v konaniach  o rozvod a úpravu k maloletým deťom, osvojenie, schválenie právneho úkonu maloletého

PRACOVNÉ PRÁVO

 • príprava listín v súlade so Zákonníkom práce (pracovná zmluva, ukončenie pracovného pomeru, rozhodnutia štatutárneho orgánu v súvislosti s organizačnými zmenami zamestnávateľa)
 • zastupovanie pred súdom v pracovnoprávnych sporoch